Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 8er de wolken particuliere cliƫnten

 

Artikel 1: Algemeen

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2 Indien de opdrachtgever zelf algemene voorwaarden hanteert,gaan wij slechts met deze voorwaarde akkoord indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen in alle andere gevallen zijn onze voorwaarde van kracht.

3 Onder de opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijk persoon die aan ons de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

4 Een exemplaar van deze voorwaarden dient voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever te worden overlegd. Bij de opdrachtformulieren en offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd en zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden. [in overleg]

 

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven zijn vast en gebaseerd op de overeengekomen voorwaarden

1 Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

 

Artikel 3: Geldigheidsduur offertes

1 Geldigheidsduur van een offerte is 3 weken tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Levering en diensten

1 Alle leveringen en of diensten worden in overleg tussen de klant en 8er de wolken bepaald.

 

Artikel 5: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1 Wij zijn niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet ,rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons kan worden toegerekend .Indien wij niet in staat zijn tot verder nakoming van de overeenkomst door omstandigheden die ons niet toe te rekenen zijn, hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding, behoudens die bedoeld zijn in art.6:78 BW gehouden zijn.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1 8er de wolken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard die ontstaat bij de opdrachtgever. [wel AVB]

 

Artikel 7: Betaling

1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden op een door ons te wijzen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum .

2 Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso te geven aan derde zijn wij gerechtigd al deze kosten in rekening te geven bij de opdrachtgever en al onze gemaakte kosten.

 

Artikel 8: Geschillen

1 Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in onze regio.

2 Op deze voorwaarde, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.